ALGEMENE VOORWAARDEN AQUA Experts B.V. (versie 2013.02)

Aqua Experts B.V. Koldingweg 9 b 9723 HL Groningen

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van Aqua Experts B.V. (verder te noemen Aquaexperts), zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren boven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, dit voor zover door partijen hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Aquaexperts niet aanvaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aquaexperts, voor de uitvoering waarvan door Aquaexperts derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Aquaexperts B.V. en haar directie.

4. De opdrachtgever aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met Aquaexperts.

5. Aan navolgende woorden, welke in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter worden gebezigd, wordt de volgende betekenis meegegeven:

a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Aquaexperts waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie-, beheer-, onderhoudswerkzaamheden, het leveren van goederen, het nemen van watermonsters alsmede advieswerkzaamheden die Aquaexperts moet verrichten, met inbegrip van de levering van goederen en diensten, om te bewerkstelligen dat de verrichte werkzaamheden bij de oplevering (en indien overeengekomen gedurende de contractperiode) aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen van Aquaexperts zijn vrijblijvend. De aanbieding kan nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen.

2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.

4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand wordt gebracht, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Aquaexperts door de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico, te worden geretourneerd aan het adres van Aquaexperts.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op bepaalde punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aquaexperts daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aquaexperts anders aangeeft.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. Tenzij in de overeenkomst anders is geregeld, dient Aquaexperts verzekeringen aan te gaan, dit voor zover naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de normale standaarden in de branche noodzakelijk en gebruikelijk is. In de verzekeringen van Aquaexperts zijn de opdrachtgever, diens gemachtigde en/of andere door de opdrachtgever ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen. 2. Aquaexperts draagt er zorg voor dat op eerste verzoek van de opdrachtgever hij een schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de verzekering ontvangt.

3. Aquaexperts is verplicht om de opdrachtgever te waarschuwen indien de door of namens de opdrachtgever vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de opdrachtgever ter beschikking stelt of de wijzigingen die de opdrachtgever opdraagt klaarblijkelijk dusdanige fouten bevat of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

4. Aquaexperts is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken. De controle door Aquaexperts van door de opdrachtgever te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is.

5. Aquaexperts zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen van overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wet en de eisen van redelijkheid en billijkheid.

6. Aquaexperts draagt er zorg voor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.

7. Aquaexperts zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst of de wet.

8. Aquaexperts zal ervoor zorgen, dat de opdrachtgever tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.

9. Aquaexperts zal de gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen, voor zover de gegevens als vertrouwelijk aan Aquaexperts bekend gemaakt zijn, en ervoor zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen

1. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat Aquaexperts tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Aquaexperts in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.

2. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat Aquaexperts tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor indien deze niet deugdelijk of ongeschikt zijn.

3. De opdrachtgever vrijwaart Aquaexperts voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.

4. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de Aquaexperts tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet dan wel uitvoering van de Werkzaamheden. Bij het verkrijgen hiervan zal Aquaexperts naar vermogen de opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de opdrachtgever in de nakoming van deze verplichtingen tekortschiet, kan de Aquaexperts de Overeenkomst ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.

5. De opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over dan wel toegang tot de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht, alsmede voor schone, veilige en gezonde omstandigheden.

6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De opdrachtgever is verplicht Aquaexperts en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

7. De opdrachtgever zorgt ervoor dat dat op locaties waar de Werkzaamheden worden verricht Aquaexperts tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, die noodzakelijk mogen worden geacht voor een goede uitvoering van de afgesproken werkzaamheden.

8. De opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Aquaexperts in haar aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet anders overeen is gekomen.

9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan Aquaexperts kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de opdrachtgever.

10. De opdrachtgever is verplicht Aquaexperts schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de technische aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

11. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen de hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede hun niet of niet tijdige levering.

12. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.

13. De opdrachtgever is verplicht om zowel alle goederen van Aquaexperts als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.

14. De opdrachtgever is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Aquaexperts dan wel alle in verband met de Overeenkomst van Aquaexperts ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de opdrachtgever verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belopen van € 50.000,- onverminderd het recht van Aquaexperts om schadevergoeding te vorderen.

15. De opdrachtgever voldoet de door hem aan Aquaexperts verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 13.

16. De opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CARverzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin Aquaexperts (met inbegrip van de door Aquaexperts) voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als meeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van Aquaexperts dienen ter uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtgever zal Aquaexperts zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal gebruiker Aquaexperts hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6 Termijnen

1. De Overeenkomst tussen opdrachtgever en Aquaexperts wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Aquaexperts niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen Aquaexperts en de opdrachtgever zo snel mogelijk in overleg reden.

Artikel 7 Prijs en betaling

1. De prijzen voor de aangeboden diensten en/of producten worden vermeld in de offerte van de opdrachtgever Aquaexperts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voorafgaande aan een bestelling te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de door Aquaexperts in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen. Alle wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel respectievelijk materieel worden van Aquaexperts worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.

3. Voorts is Aquaexperts gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

4. Aquaexperts brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening. De betaling dient te geschieden op een door Aquaexperts aangegeven bankrekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn zoals vermeld op de factuur dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Aquaexperts op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 8 In gebreke blijven van de opdrachtgever

1. Indien opdrachtgever in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.

2. Eventueel gemaakte of te maken redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd krachtens artikel 7 lid 5.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Aquaexperts geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10 Onderzoek en reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Aquaexperts. Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aquaexperts in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Aquaexperts de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Aquaexperts slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen, zoals genoemd in artikel 13.

Artikel 11 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Aquaexperts recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die niet aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op eenmalige opdrachten.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Aquaexperts is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b) Na het sluiten van de overeenkomst door Aquaexperts ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Aquaexperts bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aquaexperts op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Aquaexperts de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Indien Aquaexperts aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Aquaexperts aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,-. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Aquaexperts in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aquaexperts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

c) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade

als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Aquaexperts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Aquaexperts te vrijwaren voor verhaalaansprakelijkheid van de verzekeraar.

6. Elke aansprakelijkheid van Aquaexperts vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of beëindiging is

geëindigd.

7. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de technische aannemer in gebreke heeft gesteld.

8. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.

9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aquaexperts of haar medewerkers.

Artikel 14 Vrijwaringen en risico-overgang

1. De opdrachtgever vrijwaart Aquaexperts voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomsten worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan Aquaexperts informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden vrij zijn van virussen of defecten.

3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet aan schuld te wijten is, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien (bijvoorbeeld een nieuwe wettelijke regeling), waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aquaexperts niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Aquaexperts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aquaexperts zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 16 Niet-overname personeel

1. De opdracht zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerker(s) van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Aquaexperts is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD

De bepalingen in dit hoofdstuk Onderhoud zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een overeenkomst is vastgelegd, dat Aquaexperts gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 18 Werkingssfeer en definities onderhoud

1. Tenzij anders is overeengekomen worden onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.

2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen die Aquaexperts moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door te installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 19 Uitvoering van de onderhoud werkzaamheden

1. Aquaexperts spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamheden storingen op te heffen.

2. Aquaexperts zal na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vr aanvang van de werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever de volgorde en tijdsperiode (maand, jaarplanning) waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd bepalen.

3. De werkzaamheden zijn gebaseerd op de beschrijving van de opdrachtgever van alle taken, eventueel storingsgedrag, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve

Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van correctieve Onderhoudswerkzaamheden.

4. Het werkplan treedt in werking na overeenstemming met de opdrachtgever. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 3 kan de opdrachtgever zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden. 5. Opdrachten die niet in de Overeenkomst staan worden tenminste 2 maanden van tevoren schriftelijk verstrek. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft Aquaexperts zijn prijs daarvoor afgegeven, tenzij anders is overeengekomen.

6. Bij de uitvoering van correctieve onderhoudswerkzaamheden dient de opdrachtgever vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Aquaexperts werkelijk gemaakte kosten.

C. BIJZONDERE BEPALINGEN DESINFECTIE

De bepalingen in dit hoofdstuk Desinfectie zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Aquaexperts de opdracht heeft ontvangen om een thermische desinfectie dan wel een chemische desinfectie te verrichten.

Artikel 20 Werkingssfeer en definities desinfectie 1. Tenzij anders is overeengekomen worden de desinfecties alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.

2. Aan de volgende in dit hoofdstuk gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Desinfectie: alle activiteiten (zowel Thermisch als Chemisch), met inbegrip van de levering van goederen, die Aquaexperts moet verrichten om te zorgen dat de desinfectie van de installatie kan worden uitgevoerd.

Artikel 21 Uitvoering van de desinfectie werkzaamheden

1. Aquaexperts spant zich bij de werkzaamheden naar vermogen in om voor, tijdens en na het desinfecteren van de installatie de kans op het optreden van storingen, defecten of anderszins mogelijke gevolgen die een goed functioneren van de installatie in de weg staan te voorkomen.

2. Aquaexperts zal na het tot stand komen van de Overeenkomst in overleg met de opdrachtgever bepalen op welk moment de opdracht zal worden uitgevoerd.

3. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de installatie bij het aanvangen van de werkzaamheden door Aquaexperts functioneel gereed is, zoals bij normaal dagelijks gebruik verwacht mag worden.

4. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat gebruikers van de installatie tijdig en volledig op de hoogte worden gesteld van de desinfectie werkzaamheden die door Aquaexperts zullen worden uitgevoerd alsmede dat gebruikers ervan op de hoogte zijn dat de installatie tijdens de werkzaamheden niet gebruikt mag worden. 5. Aquaexperts is nimmer aansprakelijkheid voor schade, dan wel gevolgschade welke kan ontstaan aan (delen) van de installatie als gevolg van het uitvoeren van de desinfectie.

6. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat na uitvoering van een desinfectie door Aquaexperts er geen werkzaamheden aan de installatie meer plaatsvinden.

7. Aquaexperts zal de desinfectie naar beste inzicht en vermogen van overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wet en de eisen van redelijkheid en billijkheid. Aquaexperts kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten van de desinfectie.